درس4:نور ورنگ

1-کدام یک چشمه نور طبیعی است؟     ماه      شمع     خورشید

2-باکدام وسیله می توان تصویر اجسام را روی پرده نمایش داد؟

آینه         عدسی         شیشه

3-برای تجزیه نور از کدام وسیله استفاده می شود؟

ذره بین       منشور        عدسی

4-کدام چشمه مصنوعی نور است؟

ستاره       خورشید       چراغ روغنی

5-چشمه طبیعی نور وگرمای زمین ........نام دارد.

6-نور یکی از شکلهای ........است

7-برای اینکه جسمی دیده شود باید به ان ......بتابد.

8-منشور چیست؟

9-رنگین کمان چگونه تشکیل می شود؟

10-برای دیدن میکروبها از چه وسیله ای استفاده می شود؟

11-برای مشاهده ستارگان از ........استفاده می شود.

12-در چه وسایلی عدسی بکار رفته است؟

13-کانون عدسی چیست؟

14-برای خواندن نوشته های ریز از چه استفاده میشود؟

15-کوره آفتابی وذره بین چه شباهتی دارند؟

16-چشمه مصنوعی نور یعنی چه؟

17-نور خورشید از .................تشکیل شده است.

18-کاربرد عدسی در وسایل زیر چیست؟

میکروسکوپ:.................. .......        تلسکوپ:....................

19-برای اینکه جسمی دیده شود سه شرط لازم است نام ببرید؟

درس 5:تاریخچه زمین

1-اولین موجوداتی که در دریا بوجود امدند کدامند؟

تک سلولی ها     بی مهرگان       گیاهان

2-کتاب تاریخ زمین کدامند؟

سنگهای آذرین       سنگهای رسوبی     سنگهای بلوری

3-ازکدام جانور فسیل بهتری درست میشود؟

ماهی           فیل         مار

4-بعداز نابودی داینوسورها کدام دسته از جانوران زیاد شدند؟

پرندگان وحشرات          پستانداران وماهی ها           پستانداران وپرندگان

5-اخرین گروه مهره دارانی که روی زمین بوجود امدند ..........بودند.

6-زندگی از .......شروع شد.

7-باپیدایش ........زندگی روی خشکی آغاز شد.

8-اولین مهره داران .....بودند.

9-با مطالعه چه سنگهایی اطلاعاتی از گذشته زمین بدست می اوریم؟

10-اگر بالای کوهی فسیل ماهی یافت شود نشانه چیست؟

11-فسیل یا سنگواره چیست؟

12-داینوسور به معنای چیست؟

13-چرا از بدن جانداران ساکن خشکی فسیل کمتر تشکیل میشود؟

14-چرا از همه ی قسمتهای بدن فسیل تشکیل نمیشود؟

15-نمودار ترتیب پیدایش جانداران کره ی زمین را کامل کنید؟

تک سلولی ها..و.............................................................................

16-چرا همه فسیلهای یک منطقه را نباید جمع کرد؟

17-قاره ها چگونه بوجود امده اند؟

18-با دیدن دو فسیل زیر چه اطلاعاتی بدست می اوریم؟

فسیل درخت خرما:

فسیل صدف:+ نوشته شده در  جمعه یازدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 19:13  توسط سیدیوسف موسوی  |