درس 8:جانداران ساده

1-کدام جاندار ساده سبزینه دارد؟     باکتری     قارچ       جلبک

2-داروی پنی سیلین از کدام جاندار ساده تولید می شود؟

جلبک         باکتری          قارچ

3-در تبدیل شیر به ماست ومیوه به سرکه کدام جاندار نقش دارد؟

باکتری      جلبک        قارچ

4-نوعی قارچ که میوه ها را تجزیه می کند؟     جلبک      کپک     مخمر

5-اگر .......نباشد تقریبا همه ی جانداران ساکن اب از بین می روند.

6-قارچ بوسیله ........تولیدمثل می کنند.

7-جلبک ها جانداران .......هستند.

8-بیشتر جلبکها در .....زندگی میکنند. و ........هستند.

9-فراوانترین جانداران روی زمین ........هستند

10-درست کردن کود یکی از کارهای مفید ........است

11-باکتری بوسیله ........تولید مثل می کنند

12-در خمیر ترش مقداری قارچ ذره بینی به نام ........وجود دارد.

13-غذای جانوران آبزی {جلبک ها-قارچ ها}هستند.

14-کدام جاندار ساده سبزینه ندارد؟

15-فایده های جلبکها را بنویسید؟

16-فایده قارچ ها را بنویسید؟

17-فایده باکتری را بنویسید؟

18-انگل چیست؟

19-سه گروه اصلی باکتریها را نام ببرید؟

20-جلبکها را از نظر رنگ نام ببرید؟

21-اگر باکتریهای تجزیه کننده وجود نداشت چه می شد؟

22-سه گروه جانداران ساده را نام ببرید؟

23-برای رویش هاگ قارچ چه شرایطی لازم است؟

ج


+ نوشته شده در  جمعه هجدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 10:27  توسط سیدیوسف موسوی  |